tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tư vấn cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tư vấn cách tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Nên bày danh thiếp của bạn ở nơi nổi bật trên bàn làm việc hay trên quầy có đủ các tài liệu bán hàng. Khuyến khích mỗi người cầm một danh thiếp hay nhiều hơn nếu họ có thể biết