thương mại điện tử

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Bạn cần theo dõi và đo lường các kênh và tỷ lệ chuyển đổi thành người mua. Các kênh đều có khả năng sinh ra đơn hàng, vấn đề là chi phí bao nhiêu cho mỗi đơn hàng thành công