quản lý thương hiệu

Tìm hiểu chiến lược thương hiệu ở tầm vĩ mô

Tìm hiểu chiến lược thương hiệu ở tầm vĩ mô

Thương hiệu công ty cũng chính là tài sản của công ty, hơn thế nữa giá trị của nó thường chiếm phần lớn nguồn vốn của công ty. Giá trị của nó là vô giá. Vì vậy với những lí

Hiểu đúng về thương hiệu

Hiểu đúng về thương hiệu

Một chiến lược đầu tư xây dựng thương hiệu hiệu quả có 5 bước: Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin thứ cấp và phân tích môi trường nội bộ; xây dựng tầm nhìn thương hiệu; chiến lược thương