dự liệu

Những điều cần lưu ý về dữ liệu trong marketing

Những điều cần lưu ý về dữ liệu trong marketing

Người ta hay nói rằng câu chuyện nào cũng có ba mặt: Mặt bên này, mặt bên kia và sự thật. Lọc đám dữ liệu thời gian thực (real-time) khổng lồ bày ra trước mắt là nhiệm vụ hết sức