đáp ứng khách hàng

Kỹ năng bán hàng cần biết

Kỹ năng bán hàng cần biết

Không nên đợi đến khi khách hàng đến nhận hàng mới đưa ra món hàng khác thay thế.Cho dù mặt hàng mới có tốt hơn thì đó vẫn là sự không tôn trọng cam kết với khách hàng. Ngoài ra,