crm

CRM chính là một nghệ thuật quản trị quan hệ khách hàng.

CRM chính là một nghệ thuật quản trị quan hệ khách hàng.

CRM (Customer Relationship Management) hiểu nôm na là nghệ thuật xây dựng củng cố và phát triển quan hệ khách hàng. Đây là một thuật ngữ đã trở nên phố biến. Nó cho thấy một xu hướng quan trọng trong